SCCOE Home

LCA​P- Local Control and Accountability​ Plan 

Kế hoạch Kiểm soát và có Trách nhiệm của Địa phương

​(Read in English)​


Thuật ngữ "LCAP" là từ viết tắt của Local Control and Accountability Plan, là một thành phần của luật tài trợ mới của California, tên là Local Control Funding Formula (LCFF), tạm dịch là Công thức tài trợ Kiểm soát địa phương. Cơ cấu tài trợ mới này đòi hỏi các học khu phải bao gồm các phụ huynh, các nhà giáo dục, nhân viên và cộng đồng để xác định, đánh giá, và đáp ứng nhu cầu của quần thể cá nhân học sinh. Nguồn tài trợ này phải được sử dụng để cung cấp các chương trình cho các em học sinh không được phục vụ đầy đủ, đặc biệt là những em đang học tiếng Anh, nghèo túng, và là con nuôi.

Với cấu trúc của nguồn tài trợ này, các bậc cha mẹ được khuyến khích tham gia vào việc lập kế hoạch, ra quyết định, phát triển, và xem xét tình hình tài chính của trường. LCAP đòi hỏi các học khu tổ chức các buổi họp trình bày ý kiến công cộng để lập kế hoạch, bình luận, và có được lời góp ý từ các ban phụ huynh. Trong các buổi họp này, các học khu phải báo cáo về sự tiến triển của họ đối với các mục tiêu của học khu, và các hành động được dự tính.

LCAP đo lường mỗi học khu trong tám lĩnh vực được ưu tiên:   

  1. Sự tham gia của học sinh
  2. Sự tham gia của phụ huynh
  3. Môi trường học
  4. Thành quả về học sinh
  5. Thành tích của học sinh
  6. Tiếp cận các môn học
  7. Việc áp dụng các Tiêu chuẩn của tiểu bang
  8. Các dịch vụ cơ bản

Việc các phụ huynh tham gia tích cực trong các cuộc đàm thoại để đảm bảo nhu cầu của con em được đáp ứng là điều quan trọng. Các tài liệu của LCAP được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau để đảm bảo sự tham gia đầy đủ. Xin hãy liên lạc với Sở học chánh của con quý vị để tìm hiểu làm thế nào quý vị có thể tham gia vào LCAP trong học khu của quý vị.