SCCOE Home

Chủng ngừa

​(Read in English)​​


Có được tất cả các mũi chủng ngừa được đề nghị là một trong những điều quan trọng nhất mà các phụ huynh có thể làm để bảo vệ sức khỏe của con họ. Các trường học trong California bắt buộc phải kiểm tra hồ sơ chủng ngừa cho mọi học sinh mới từ lớp Mẫu giáo chuyển tiếp TK/Mẫu giáo đến lớp 12 và trước khi học sinh lên lớp 7. Xin quý vị xem trường học của con quý vị đòi hỏi những mũi chích nào và đảm bảo hồ sơ chủng ngừa của con quý vị được cập nhật. Nếu quý vị không có bác sĩ gia đình, xin hãy liên lạc với Chương trình Chủng ngừa của hạt Santa Clara để hỏi chi tiết và biết các dịch vụ ở số (408) 792-5007 hoặc truy cập http://bit.ly/ImmunizeSCC.  ​