SCCOE Home

​Special Education y Alternative Education 

Giáo dục đặc biệt và Giáo dục thay thế

​(Read in English)​


Giáo dục đặc biệt là gì? Giáo dục đặc biệt được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu độc đáo của trẻ em bị khuyết tật và miễn phí cho các phụ huynh.  

SELPA là gì? Special Education Local Plan Area (SELPA), tạm dịch là Lĩnh vực Kế hoạch Địa phương của Giáo dục đặc biệt, phối hợp với các học khu và Ty Giáo dục hạt Santa Clara (SCCOE) để cung cấp các chương trình và dịch vụ cho các cá nhân bị khuyết tật từ lúc sơ sinh đến 22 tuổi. Có hai văn phòng Đơn vị hành chánh SELPA trong các phạm vi của hạt Santa Clara. Để xác định quý vị thuộc về đơn vị SELPA nào, xin hãy thăm viếng http://bit.ly/selpascc

Các chương trình Giáo dục đặc biệt của hạt: SCCOE cung cấp nhiều dịch vụ dành cho trẻ em và học sinh khuyết tật nặng nhẹ thông qua các chương trình giảng dạy được chia thành Mầm non (từ sơ sinh đến 3 tuổi), mẫu giáo, tiểu học, trung học và sau đại học. Chúng tôi điều hành các lớp học tại các trường học công lập để phục vụ những trẻ em có nhu cầu đặc biệt và chúng tôi căn chỉnh tất cả các mục tiêu của giảng trình cho lớp học với Tiêu Chuẩn Nội Dung của California và các Nền tảng cho Vườn trẻ. Học sinh của chúng tôi được dạy trong giảng trình cốt lõi chuyên trong các lĩnh vực nội dung của tiểu bang và tham gia vào các chương trình kiểm tra của tiểu bang.

Làm sao yêu cầu các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong học khu của quý vị:

  1. Yêu cầu được đánh giá để tiếp nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc nạp thư yêu cầu  
  2. Tận tay nạp thư yêu cầu cho văn phòng của nhà trường hoặc qua bưu điện.
  3. Thư ký nhà trường sẽ chuyển lời yêu cầu của quý vị đến nhóm giáo dục đặc biệt.
  4. Quý vị sẽ được liên lạc để làm hẹn cho buổi đánh giá.

Giáo dục thay thế là gì? Văn phòng Giáo dục Thay thế (AED) của Ty Giáo dục Santa Clara cung cấp các chương trình giáo dục cho học sinh đang dưới sự giám sát của tòa, bị trục xuất khỏi trường hoặc thiếu điểm và đã trải qua những khó khăn trong các môi trường giáo dục truyền thống. AED cung cấp cơ hội để chuẩn bị cho việc làm trong tương lai thông qua việc phát triển công việc, các chương trình Giáo dục nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) và Bài thi tương đương với Trường Trung học (High School Equivalency Test - HiSET). Để biết thêm thông tin về Giáo dục Thay thế, vui lòng truy cập http://bit.ly/sccaed

Opportunity Youth Academy (OYA): Trường charter OYA cung cấp cho các học sinh một chương trình học tập tổng hợp được chỉ định bởi giáo viên và khả năng tích lũy và phục hồi điểm học trực tuyến cho học sinh lứa tuổi 16-24. Hãy gọi số 1-844-692-4888 hoặc email oya@sccoe.org để biết thêm thông tin.

Bài thi tương đương với Trường Trung học: California đã chấp thuận việc sử dụng ba bài kiểm tra tương đương trường trung học (GED®, HiSET® và TASC ™) cho học sinh từ 18 tuổi trở lên và 17 tuổi trong một số trường hợp, để nhận Giấy chứng nhận tương đương trường trung học của California. Thông tin thêm về Bài thi tương đương trường trung học hiện có tại http://www.cde.ca.gov/ta/tg/gd/.​