SCCOE Home

Thủ tục nhập học và thủ tục của nhà trường

​(Read in English)​

Bất kể quý vị muốn đăng ký cho con em vào trường học nào, trước hết quý vị phải đăng ký tên con em tại trường học thuộc địa phương của quý vị. Nếu quý vị không biết trường học nhà của quý vị là trường nào, xin quý vị hãy liên lạc với sở học chánh của quý vị. Mỗi cấp lớp (cấp I, cấp II và cấp III) có các ngày hạn khác nhau cho việc đăng ký nhập học, và sẽ cần các mẫu đơn phù hợp với lứa tuổi cụ thể từ học khu của quý vị.

Các bước đăng ký nhập học tại trường học nhà của quý vị

1. Cung cấp các giấy tờ cần thiết cho trường học nhà của quý vị:

 • Giấy khai sinh.
 • Giấy chủng ngừa và hồ sơ sức khỏe.
 • Mẫu đơn có chi tiết liên lạc khi khẩn cấp.
 • Giấy chứng nhận nơi cư trú. (cần 3 giấy chứng) (Ví dụ: hóa đơn PG&E, hóa đơn điện thoại nhà hoặc điện thoại di động, hợp đồng thuê nhà, hoặc giấy thuế đất).

2. Lấy mã số học sinh cố định (ID) từ trường học nhà của quý vị.

3. Nếu quý vị muốn cho con em học trường không phải là trường nhà, quý vị phải điền tờ Open Enrollment Application, tức là Đơn đăng ký nhập học không hạn chế, mà có sẵn trên mạng. Xin hãy viếng thăm trang mạng của học khu của quý vị để biết các ngày quan trọng, ngày cuối để đăng ký, và các điều kiện nhập học vào trường khác. Nếu quý vị cần được giúp tìm học khu địa phương của quý vị, xin hãy viếng thăm trang mạng http://bit.ly/SCCSDistricts hoặc gọi số (408) 453-6868.

Thủ tục của nhà trường

Chính sách của Học khu

 • Mỗi học khu có một cuốn sổ tay hướng dẫn phụ huynh có những thông tin quan trọng. Các thông tin này thường bao gồm bản liệt kê các trường học, thông tin tổng quát, và các chính sách của học khu về việc đi học, kỷ luật, nhập học, quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh, hồ sơ học sinh, điều kiện để được tốt nghiệp, cùng với các cơ hội cho phụ huynh tham gia và các chương trình giáo dục thay thế.
 • Quý vị phải đọc và ký tên vào sổ tay phụ huynh/học sinh trong mỗi năm học mới.

Chính sách của nhà trường

 • Quý vị sẽ có thể phải ký tên vào các đơn cho phép con quý vị sử dụng một số công nghệ, thiết bị cũng như giấy không bắt nhà trường chịu trách nhiệm về những quảng cáo của nhà trường.
 • Giấy chứng nơi cư trú – vài trường học cần phụ huynh cung cấp giấy chứng nơi cư trú mỗi năm.
 • Anh chị em – Luật tiểu bang và chính sách của học khu yêu cầu cho các anh chị em của những học sinh hiện đang học được ưu tiên khi đăng ký nhập học.

Báo cáo các vấn đề

 • Tất cả các học khu trong hạt Santa Clara không lệ thuộc vào nhau và mỗi học khu có các chính sách và thủ tục riêng của họ.
 • Để báo cáo vấn đề tại trường học của con quý vị, xin hãy liên lạc với viên chức lo về các khiếu nại hoặc sự tuân thủ quy luật cho học khu của quý vị.